ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વોકિંગ ટેસ્ટ તારીખ જાહેર

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વોકિંગ ટેસ્ટ : જાહેરાત ક્રમાંક: FOREST/201819/1 વનરક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગની સીધી ભરતીની ૩૩૪ જગ્યાઓ અનુસંધાને જે તે જીલ્લામાં નિમણુંક પામેલ ઉમેદવારો પૈકી આવા જે ઉમેદવારો ફરજ પર હાજર ન થતા/ રાજીનામું આપતા સામાન્ય વહીવટ વિભાગનાં તા:૨૭/૦૭/૨૦૧૮ના ઠરાવ અનુસાર પ્રતિક્ષાયાદીમાં પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોની યાદી પ્રસિધ્ધ કરવાની થાય છે. જે પ્રતિક્ષાયાદીમાં પસંદગી પામેલ નિમણૂકને ઉમેદવારોની પસંદગીયાદી આ સાથે સામેલ છે.

વનરક્ષક, વર્ગ-૩ સંવર્ગના ભરતી નિયમો અનુસાર આ પ્રતિક્ષાયાદીમાં પસંદગી પામેલા નિમણૂકને લાયક ઉમેદવારોએ નિયત સમયમાં અને મળવાપાત્ર નિયત તકમાં આ વોકીંગ ટેસ્ટ પાસ કરવાનો થાય છે. જે પ્રથમ વોકીંગ ટેસ્ટનું આયોજન તા:૧૨/૦૧/૨૦૨૩ કરવામાં આવે છે.

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વોકિંગ ટેસ્ટ અંગે…

પોસ્ટ 
  • ફોરેસ્ટ ગાર્ડ
  • જાહેરાત ક્રમાંક: (FOREST/201819/1)
  • વોકિંગ ટેસ્ટ તા. : 12/01/2023 (સવારે 06:00 કલાકે)
  • સ્થળ : નાયબ વન સંરક્ષકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર વન વિભાગ, ‘ઘ’-૪ ની બાજુમાં,ટાઉન હોલની પાછળ, સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર.

વધુ માહિતી માટે : અહી ક્લિક કરો.

અન્ય માહિતી

ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વોકિંગ ટેસ્ટ, વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

આવી જ ઉપયોગી માહિતી તથા સરકારની યોજનાઓ માટે ખાસ અમારા WhatsApp ગ્રુપ અને Telegram ચેનલમાં જોડાઓ. અમારી સાથે જોડાવા માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો.

અમારા WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

અમારી Telegram ચેનલમાં જોડાવા: અહી ક્લિક કરો.

1 thought on “ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ વોકિંગ ટેસ્ટ તારીખ જાહેર”

  1. Sir મારી હાઈટ 163 છે અને હું OBC કેટેગરી માં આવું છું તો મારે ફોરેસ્ટ ની તૈયારી કરાય કે નહી તે replay આપજો sir …🙏🏻🙏🏻🙏🏻

    Reply

Leave a Comment