અંગ્રેજી વ્યાકરણ બુક 2023 | English Grammar book 2023

અંગ્રેજી વ્યાકરણ

અંગ્રેજી વ્યાકરણ: હમણાં જ થોડા સમય પહેલા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા જાહેર થયેલ તલાટી-કમ-મંત્રી માટેની કુલ 3,437 જગ્યાઓની ભરતી ના ફોર્મ ભરાઈ ગયા છે આ માટે તલાટી-કમ-મંત્રી ની પરીક્ષા માટે વધુ મહત્વનું ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલ (Talati Cum Mantri Exam Study Material) અહી મુકવામા આવ્યું છે, અંગ્રેજી વ્યાકરણ ની PDF સ્વરૂપે બુક ડાઉનલોડ … Read more

ગુજરાતી વ્યાકરણ બુક 2023

ગુજરાતી વ્યાકરણ

ગુજરાતી વ્યાકરણ: હમણાં જ થોડા સમય પહેલા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા જાહેર થયેલ તલાટી-કમ-મંત્રી માટેની કુલ 3,437 જગ્યાઓની ભરતી ના ફોર્મ ભરાઈ ગયા છે આ માટે તલાટી-કમ-મંત્રી ની પરીક્ષા માટે વધુ મહત્વનું ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલ (Talati Cum Mantri Exam Study Material) અહી મુકવામા આવ્યું છે, ગુજરાતી વ્યાકરણ ની PDF સ્વરૂપે બુક ડાઉનલોડ … Read more

બાળ વિકાસ બુક PDF / ટેટ-ટાટ સ્ટડી મટેરીયલ 2023

બાળ વિકાસ

બાળ વિકાસ બુક: ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં ગુજરાતમાં પ્રાથમિક શાળાઓ માટે શિક્ષકોની ભરતી કરવા માટે TET 1 અને TET 2 પરીક્ષાઓ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ બહાર પાડ્યા છે. શિક્ષક પરીક્ષા માટે ઉમેદવારો પ્રાથમિક શાળાના પાઠ્યપુસ્તકો વાંચે છે, ત્યારે આજની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં તેઓ ટૂંકી યુક્તિઓ અને માઇન્ડ મેપનો ઉપયોગ કરીને બધું જ ઝડપથી યાદ કરી શકે છે. આથી, … Read more