ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) માટે ભરતી

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ : ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS), BPM અને ABPM માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પોસ્ટ માટે લાયકાત ધરાવતા અરજદારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. www.indiapostqdsonline.gov.in પર ઑનલાઇન અરજીઓ તારીખ 16/02/2023 સુધી સબમિટ કરવાની રહેશે. આ આર્ટિકલમાં જાણીશું કે, ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કઇ કઇ જગ્યાઓ પર ભરતી … Read more

પોલીસ મહાનિદેશક CID ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા ભરતી

પોલીસ મહાનિદેશક CID ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ કચેરી ગાંધીનગર દ્વારા પોલીસ વિભાગના જુદા જુદા જીલ્લા, શહેર અને અન્ય કચેરીઓ માટે કાયદા અધિકારી (વર્ગ-૧ સમકક્ષ) ની જગ્યા ૧૧ માસ માટે કરાર આધારે ભરવા માટે ઇચ્છુક ઉમેદવારો પાસેથી નીચેની વિગતોએ નિયત નમૂનામાં અરજી મંગાવવામાં આવે છે. પોસ્ટ કાયદા અધિકારી ફોર્મ પ્રોસેસ : ઓફલાઇન (અરજી દ્વારા) પગાર : 40,000/- … Read more

SSC (સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન) દ્વારા ભરતી

SSC

SSC (સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન) દ્વારા મલ્ટી- ટાસ્કિંગ (બિન- ટેકનિકલ) સ્ટાફ, અને હવાલદાર (CBIC અને CBN) પરીક્ષાની જાહેરત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ ભરતી ધોરણ 10 પાસ પર કરવા માં આવે અને તેની ઓનલાઇન અરજીઓ તારીખ 18/01/2023 થી 17/02/2023 સુધી મંગાવવામાં આવી છે. જે તમે આ https://ssc.nic.in/ વેબસાઈટ પરથી અરજી કરી શક્શો આ આર્ટિકલમાં તમે જાણશો … Read more

નેશનલ હેલ્થ મીશન (NHM) અમદાવાદ દ્વારા ભરતી

NHM

નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM) હેઠળ વિભાગીય નાયબ નિયામક, આરોગ્ય અને તબીબી સેવાઓ, અમદાવાદ ઝોન હસ્તકના જીલ્લા અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ,સુરેન્દ્રનગરની જિલ્લા હોસ્પિટલ/ સબ જિલ્લા હોસ્પિટલ / સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સિવિલ હોસ્પિટલ અમદાવાદ ખાતે RMNCH+A અંતર્ગત નીચે દર્શાવેલ વિગતોએ જગ્યાઓ ૧૧ માસના કરારના ધોરણે ભરવાની થાય છે. જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબની લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૦૯ / ૦૧ … Read more

અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ (ACB) દ્વારા ભરતી

અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ (ACB) દ્વારા ભરતી

અમદાવાદ કેન્ટોનમેન્ટ બોર્ડ (ACB) દ્વારા અલગ અલગ વિભાગમાં વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી માટે ફોર્મ ભરવાની પ્રોસેસ ઓફલાઈન પ્રકાર ની છે, 31/01/2023 સુધી માં અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. આ આર્ટિકલ માં તમે જાણશો કે, ACB દ્વારા કઈ કઈ જગ્યાઓ માં ભરતી કરાશે ACB માં પગાર ધોરણ શું છે ACB માટે … Read more

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ દ્વારા ભરતી

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ દ્વારા ભરતી ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ અમદાવાદ દ્વારા એપ્રેન્ટીસ એકટ-૧૯૬૧ નેશનલ એપ્રેન્ટીસ પ્રમોશન સ્કીમ/ મુખ્યમંત્રી સ્કીમ અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ, અમદાવાદ ખાતે ૧૨૫ એપ્રેન્ટીસોની નિમણુંક કરવાની થાય છે. આથી જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયાના ૧૦ દિવસમાં https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ વેબસાઈટ ઉપર જરૂરી સુચનાઓ ધ્યાને લઈ Register મેનુમાં જઈ Candidate ઉપર ક્લિક કરી … Read more

ડિસ્ટ્રિક્ટ હેલ્થ સોસાયટી દ્વારા ભરતી 2023

ડીસ્ટ્રીકટ હેલ્થ સોસાયટી, બોટાદ ખાતે એન.એચ.એમ. અંતર્ગત ૧૧ માસના કરારના ધોરણે નીચે મુજબની જગ્યાઓ ભરવા તથા તેની ભવિષ્યમાં ખાલી પડનાર જગ્યાઓ માટે પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે સદરહુ જાહેરાત આપવામાં આવે છે. ઉક્ત જગ્યા માટે જરૂરી લાયકાત ધરાવતા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ અરજી આરોગ્ય સાથી સોફ્ટવેરની લિંક https://arogyasathi.gujarat.gov.in પર તા-૦૬/૦૧/૨૦૨૩ નાં રોજ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાકથી તા-૨૦/૦૧/૨૦૨૩ ના … Read more

RRC સેંટરલ રેલ્વે દ્વારા 2422 ની ભરતી

RRC

RRC : RRC સેંટરલ રેલ્વે દ્વારા 2422 જગ્યાઓ પર એપ્રેન્ટિસ માટે ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, આ ભરતી માટે તારીખ 25/01/2023 સુધી ઓનલાઇન અરજી મંગાવામાં આવી છે, ઇચ્છુક ઉમેદવારઓ scr.indianrailways.gov.in પર અરજી કરી શકે છે. અહી તમને આ આર્ટિકલમાં જણાવીશું કે, RRC દ્વારા કઈ જગ્યાઓ ભરવા માં આવશે RRC સાઉથ સેંટરલ રેલ્વે માં અરજી … Read more

RRC સાઉથ સેંટરલ રેલ્વે દ્વારા ભરતી 2022-23

RRC

RRC : RRC સાઉથ સેંટરલ રેલ્વે દ્વારા 4103 જગ્યાઓ પર એપ્રેન્ટિસ માટે ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, આ ભરતી માટે તારીખ 29/01/2023 સુધી ઓનલાઇન અરજી મંગાવામાં આવી છે, ઇચ્છુક ઉમેદવારઓ scr.indianrailways.gov.in પર અરજી કરી શકે છે. અહી તમને આ આર્ટિકલમાં જણાવીશું કે, RRC દ્વારા કઈ જગ્યાઓ ભરવા માં આવશે RRC સાઉથ સેંટરલ રેલ્વે માં … Read more

GSRTC દ્વારા એપ્રેન્ટિસ માં ભરતી 2023

GSRTC

GSRTC (ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ) દ્વારા એપ્રેન્ટિસ માટે અલગ-અલગ જગ્યાઓમાં ભરતી પ્રકિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. જેની ફોર્મ પ્રોસેસ ઓનલાઈન પ્રકાર ની રહેશે. તારીખ 07/01/2023 થી 18/01/2023 વચ્ચે અરજી કરી શકાશે. અહીં તમે જાણશો કે, GSRTC કઈ કઈ જગ્યાઓ માં ભરતી કરશે  GACL માં અરજી કરવા જરૂરી ડૉક્યુમેન્ટ GSRTC પોસ્ટ એપ્રેન્ટિસ ટ્રેડનું નામ … Read more