ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) માટે ભરતી

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ : ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS), BPM અને ABPM માટે જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પોસ્ટ માટે લાયકાત ધરાવતા અરજદારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી છે. www.indiapostqdsonline.gov.in પર ઑનલાઇન અરજીઓ તારીખ 16/02/2023 સુધી સબમિટ કરવાની રહેશે. આ આર્ટિકલમાં જાણીશું કે, ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા કઇ કઇ જગ્યાઓ પર ભરતી … Read more

26મી જાન્યુઆરી WhatsApp DP સ્ટાઈલ-4

સ્વતંત્રતા દિવસ : ભારતમાં, 15 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રજા ઉજવવામાં આવે છે. સ્વતંત્રતા દિવસ 1947 માં બ્રિટિશ શાસનનો અંત અને સ્વતંત્ર અને સ્વતંત્ર ભારતીય રાષ્ટ્રની સ્થાપનાને દર્શાવે છે. ત્યારે બે દેશો, ભારત અને પાકિસ્તાનમાં વિભાજનની વર્ષગાંઠને પણ ચિહ્નિત કરે છે, જે 14-15 ઓગસ્ટ, 1947 ના રોજ મધ્યરાત્રિએ થયું હતું. (પાકિસ્તાનમાં, સ્વતંત્રતા દિવસ 14 ઓગસ્ટના રોજ … Read more

26મી જાન્યુઆરી WhatsApp DP સ્ટાઈલ-3

સ્વતંત્રતા દિવસ : ભારતમાં, 15 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રજા ઉજવવામાં આવે છે. સ્વતંત્રતા દિવસ 1947 માં બ્રિટિશ શાસનનો અંત અને સ્વતંત્ર અને સ્વતંત્ર ભારતીય રાષ્ટ્રની સ્થાપનાને દર્શાવે છે. ત્યારે બે દેશો, ભારત અને પાકિસ્તાનમાં વિભાજનની વર્ષગાંઠને પણ ચિહ્નિત કરે છે, જે 14-15 ઓગસ્ટ, 1947 ના રોજ મધ્યરાત્રિએ થયું હતું. (પાકિસ્તાનમાં, સ્વતંત્રતા દિવસ 14 ઓગસ્ટના રોજ … Read more

26મી જાન્યુઆરી WhatsApp DP સ્ટાઈલ-2

સ્વતંત્રતા દિવસ : ભારતમાં, 15 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રજા ઉજવવામાં આવે છે. સ્વતંત્રતા દિવસ 1947 માં બ્રિટિશ શાસનનો અંત અને સ્વતંત્ર અને સ્વતંત્ર ભારતીય રાષ્ટ્રની સ્થાપનાને દર્શાવે છે. ત્યારે બે દેશો, ભારત અને પાકિસ્તાનમાં વિભાજનની વર્ષગાંઠને પણ ચિહ્નિત કરે છે, જે 14-15 ઓગસ્ટ, 1947 ના રોજ મધ્યરાત્રિએ થયું હતું. (પાકિસ્તાનમાં, સ્વતંત્રતા દિવસ 14 ઓગસ્ટના રોજ … Read more

26મી જાન્યુઆરી WhatsApp DP સ્ટાઈલ-1

સ્વતંત્રતા દિવસ : ભારતમાં, 15 ઓગસ્ટના રોજ રાષ્ટ્રીય રજા ઉજવવામાં આવે છે. સ્વતંત્રતા દિવસ 1947 માં બ્રિટિશ શાસનનો અંત અને સ્વતંત્ર અને સ્વતંત્ર ભારતીય રાષ્ટ્રની સ્થાપનાને દર્શાવે છે. ત્યારે બે દેશો, ભારત અને પાકિસ્તાનમાં વિભાજનની વર્ષગાંઠને પણ ચિહ્નિત કરે છે, જે 14-15 ઓગસ્ટ, 1947 ના રોજ મધ્યરાત્રિએ થયું હતું. (પાકિસ્તાનમાં, સ્વતંત્રતા દિવસ 14 ઓગસ્ટના રોજ … Read more

૧૫ ઑગસ્ટ અને ૨૬મી જાન્યુઆરીએ ઝંડા ફરકાવવામાં શું ફરક હોય છે ?

૧૫ ઑગસ્ટ અને ૨૬મી જાન્યુઆરીએ ઝંડા ફરકાવવામાં શું ફરક હોય છે ? આમ, આપણે ૧૫ ઑગસ્ટ ને સ્વતંત્ર દિવસ તારીખે ઉજવીએ છીએ અને ૨૬મી જાન્યુઆરી ને ગણતંત્ર દિવસ તારીખે ઉજવીએ છીએ. તો આ બંને દિવસે ઝંડા ફરકાવવામાં શું ફરક હોય છે, તે આપણે આ આર્ટિકલમાં જાણીશું; ૧૫ ઑગસ્ટ અને ૨૬મી જાન્યુઆરીએ ઝંડા ફરકાવવામાં શું ફરક … Read more

તલાટી મંત્રી ભરતી પરીક્ષા અંગે

તલાટી : હમણાં જ થોડા સમય પહેલા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) દ્વારા જાહેર થયેલ તલાટી-કમ-મંત્રી માટેની કુલ 3,437 જગ્યાઓની ભરતી ના ફોર્મ ભરાઈ ગયા છે. તલાટી મંત્રી ભરતી પરીક્ષા અંગે તલાટી સિલેબસ અન્ય માહિતી તલાટી મંત્રી ભરતી પરીક્ષા, વિશેની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે … Read more

હર ઘર તિરંગા અભિયાન શું છે ? અને સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કઈ રીતે કરવું ? | Har Ghar Tiranga Abhiyan

હર ઘર તિરંગા અભિયાન: આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થતા ભારત સરકાર દરેક ઘરે તિરંગા અભિયાનની શરૂઆત કરવા જઇ રહી છે. આ અભિયાન દ્વારા દરેક દેશવાસીને ઘરમાં તિરંગો ફરકાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે. દરેક ઘરે તિરંગા અભિયાનનુ આયોજન 13 ઓગષ્ટથી શરૂ થશે અને 15 ઓગષ્ટ સુધી ચાલશે. આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રાષ્ટ્રધ્વજ, ત્રિરંગા સાથે દેશના નાગરિકોનો … Read more

RMC (રાજકોટ મહાનગર પાલિકા) દ્વારા વિવિધ પરીક્ષા નો સિલેબસ 

RMC

RMC (રાજકોટ મહાનગર પાલિકા) દ્વારા વિવિધ પરીક્ષા નો સિલેબસ : ગુજરાત સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા શહેરી આરોગ્ય સેવાનું માળખું સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને ફાળે આવેલ U-PHC (શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર)ની વિવિધ ભરતીઓ તદ્દન હંગામી ધોરણે ફિક્સ પગારથી સરકારશ્રીની ૧૦૦ % ગ્રાન્ટ આધારિત જગ્યાઓ અર્બન હેલ્થ પ્રોજેક્ટ સેલ માટે ભરવા કેટેગરી વાઈઝ … Read more

GSSSB (ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી) દ્વારા કોલ લેટર શરૂ

GSSSB : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,ગાંધીનગર દ્વારા જા.ક્ર.૧૮૬/૨૦૨૦-૨૧ નાયબ “નિરીક્ષક”, જા.ક્ર.૧૮૭/૨૦૨૦-૨૧ સબ ઈન્સ્પેક્ટર ઈન્સ્ટ્રક્ટર, અને જા.ક્ર.૧૮૮/૨૦૨૦-૨૧ હવાલદાર ઈન્સ્ટ્રક્ટર વર્ગ- ૩ સંવર્ગની સીધી ભરતી માટે હેતુલક્ષી કસોટીના અંતે PST/ PET માટે લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી ૨૬/૧૨/૨૦૨૨ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. જે અન્વયે PST/ PET (Physical Test)નું આયોજન પોલીસ અકાદમી કરાઈ, જિ. ગાંધીનગર ખાતે તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૩ થી … Read more