આંબેડકર આવાસ યોજના, લાભાર્થીઓને મળશે 1,20,000/- ની સહાય

આંબેડકર આવાસ યોજનાઆંબેડકર આવાસ યોજનાઆંબેડકર આવાસ યોજના :  આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ દેશમાં અમુક નાગરિકોને રહેવા માટે મકાન નથી, આવા વ્યકતીઓ માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમ કે પંડિત દિન દયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના, આંબેડકર આવાસ યોજના વગેરે. આ યોજનાઓ દ્વારા ઘર વગરના નાગરિકોને સહાય આપવામાં આવે છે.

આપણે આ આર્ટિકલમાં જાણીશું કે,

 • આંબેડકર આવાસ યોજના શું છે ?
 • આંબેડકર આવાસ યોજનામાં ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી ?
 • આંબેડકર આવાસ યોજનામાં કેટલો લાભ મળવાપાત્ર છે ?
 • આંબેડકર આવાસ યોજના માટે શું-શું ડૉક્યુમેન્ટ જોઈએ ?  

આંબેડકર આવાસ યોજના

નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ દ્વારા આંબેડકર આવાસ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ અનુસૂચિત જાતિ (SC)ના વ્યક્તિઓને સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં ખુલ્લો પ્લોટ ધરાવતા હોય અથવા રહેવા માટે મકાન ના  હોય એવા લોકોને સહાય મળવાપાત્ર છે. આ યોજના હેઠળ મકાન બનાવવા માટે કુલ 1,20,000/- ની સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા માટે લાભાર્થી એ સહાય માટે ઓનલાઈન અરજી e samaj kalyan portal પરથી કરવાની હોય છે. ફક્ત ઓનલાઇન મળેલ અરજીઓ જ માન્ય ગણવામાં આવશે.

આંબેડકર આવાસ યોજનામાં કેટલો લાભ મળવાપાત્ર છે ?

નિયામક વિકસતી જાતિ કલ્યાણ દ્વારા આંબેડકર આવાસ યોજનાઓ લાભ આપવામાં આવે છે. આ યોજના હેઠળ મકાન બાંધવા માટે કુલ ત્રણ હપ્તામાં 1,20,000/- ની સહાય આપવામા આવે છે.

 • જેના લાભાર્થીને પ્રથમ હપ્તામાં 40,000/- સહાય આપવામાં આવે છે.
 • બીજા હપ્તા પેટે 60,000/- લાભ મળવાપાત્ર થાય છે.
 • ત્રીજા હપ્તા પેટે 20,000/- મળવાપાત્ર થાય છે.
 • ડૉ.આંબેડકર આવાસ સહાય સિવાય લાભાર્થી મહાત્મા ગાંધી મનરેગા(MGNREGA) નો લાભ પણ મેળવી શકે છે.
 • લાભાર્થીએ MGNREGA હેઠળ આવાસ બાંધકામ માટે 90 દિવસની બિનકુશળ રોજગારી મેળવી શકે છે. જેમાં કુલ- રૂપિયા 17,910/- ની સહાય તાલુકા પંચાયત મનરેગા બ્રાન્ચ તરફથી મેળવી શકે છે.
 • સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના હેઠળ શૌચાલય માટે કુલ રૂપિયા 12,000/- ની સહાય આંબેડકર આવસ યોજનાના લાભાર્થીઓ મેળવી શકાશે.
 • શૌચાલય યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ગ્રામ્ય વિસ્તારના નાગરિકો લોકોઓએ તાલુકા પંચાયતની તથા શહેરી વિસ્તારમાં નગરપાલિકા/મહાનગરપાલિકા તરફથી મેળવી શકશે.

નિયમો અને શરતો:

 • લાભાર્થી દ્વારા અથવા લાભાર્થીના અન્ય કુટૃંબના સભ્યો દ્વારા સરકારશ્રી દ્વારા અમલિત અન્ય કોઈપણ આવાસ યોજના હેઠળ લાભ લીધેલ ન હોવો જોઈએ.
 • ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વાર્ષિક આવક 1,20,000/- અને શહેરી વિસ્તારમાં વાર્ષિક આવક ₹.૧,૫૦,૦૦૦ થી વધુ ન હોવી જોઇએ.
 • મકાનની સહાયની રકમ 1,20,000/- રહેશે. વધુમાં શૌચાલય માટે જેમને 12,000/- ની સહાય મળવાપાત્ર હોય તેમને અલગથી તે યોજનાના નિયમો પ્રમાણે મળવાપાત્ર થશે. પરંતુ, જો લાભાર્થીને શૌચાલય માટે સહાય ન મળવાપાત્ર હોય તો તેમણે ફરજિયાત 1,20,000/- ની સહાયમાંથી શૌચાલય બનાવવાનું રહેશે.
 • આ યોજના હેઠળ બનેલ મકાન ઉપર લાભાર્થીએ “રાજ્ય સરકારની આંબેડકર આવાસ યોજના” એ મુજબની તક્તી લગાવવાની રહેશે.
 • મકાન બાંધકામની ટોચ મર્યાદા શહેરી વિસ્તાર માટે 1,00,000/- અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 70,000/- ની રહેશે. શહેરી વિસ્તારમાં Affordable Housing Scheme હેઠળ આપવામાં આવતી સહાયમાં ઉપરની ટોચ મર્યાદા લાગુ પડશે નહી
 • મકાન સહાયના પ્રથમ હપ્તાની ચૂકવણી કર્યેથી 2 વર્ષમાં મકાન બાંધકામ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે.
 • લાભાર્થીની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 21 વર્ષ રહેશે.

આંબેડકર આવાસ યોજના માટે શું ડોક્યુમેન્‍ટ જોઈએ ?

આ યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ હેઠળ e-Samaj Kalyan Portal ઓનલાઈન અરજી કરવાની હોય છે. જેના માટે નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ જરૂર પડે છે.

 1. અરજદારનું આધાર કાર્ડ
 2. અરજદારનું રેશનકાર્ડ
 3. અરજદારની જાતિ/પેટા જાતિ નો દાખલો
 4. અરજદારની કુલ વાર્ષિક આવકનો દાખલો
 5. રહેઠાણનો પુરાવો (વીજળી બિલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ ચુંટણી કાર્ડ/ રેશનકાર્ડ પૈકી કોઈ પણ એક)
 6. જમીન માલિકીનું આધાર/દસ્તાવેજ/અકારની પત્રક/હક પત્રક/સનદ પત્રક ( જે લાગુ પડતુ હોય તે )
 7. બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ ચેક (અરજદારના નામનું)
 8. પતિના મરણ નો દાખલો (જો વિધવા હોય તો)
 9. જે જમીન ઉપર મકાન બાંધવાનું છે, તે જમીન ના ક્ષેત્રફળ જણાવતા ચતુર્દિશા દર્શાવતા નકશા ની નકલ (તલાટી-કમ-મંત્રીશ્રી)ની સહીવાળી
 10. ચૂંટણી ઓળખપત્ર
 11. મકાન બાંધકામ ચિઠ્ઠી
 12. સ્વ-ઘોષણા પત્ર(Self Declarition) જે જગ્યાએ મકાન બાંધકામ કરવાનું હોય તે ખુલ્લો પ્લોટ/જર્જરીત મકાનનો ફોટો

આંબેડકર આવાસ યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કઇ રીતે કરવી?

આ યોજનાની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી મેળવીશું.

 1. સૌપ્રથમ https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/index.aspx આ લિન્ક ઓપન કરો.
 2. જેમાં “Director Scheduled Caste Welfare” પેજ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 3. જેમાં નંબર-3 Dr Ambedkar Avas Yojana પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 4. જો તમે e samaj kalyan registration ન કરેલું હોય તો “New User? Please Register Here પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 5. જેમાં તમારે નામ, જાતી, મોબાઈલ નંબર, પાસવર્ડ તથા Captcha Code નાખીને નવું એકાઉન્ટ બનાવવાનું રહેશે.
 6. નવું એકાઉન્ટ બનાવ્યા બાદ Citizen Login પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.જેમાં User Id, Password અને Captcha Code ના આધારે લોગીન કરવાનું રહેશે.
 7. Citizen Login માં આંબેડકર આવસ યોજના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 8. ત્યારબાદ એમાં પોતાની વ્યક્તિગત માહિતી ભરવાની રહેશે.
 9. પછી ઘર વિહોણા કે રહેવાલાયક ઘર નથી તેની માહિતી ભરવાની રહેશે, તમામ માહિતી ભરાઈ ગયા બાદ માંગ્યા મુજબના ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
 10. તમામ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થયા બાદ માહિતી એકવાર ધ્યાનપૂર્વક ચકાસીને Save પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 11. ફાઈનલ Confirm થયા બાદ પ્રિન્ટ કાઢવાની રહેશે.
 12. Print Application સાથે તમામ ડોક્યુમેન્ટ જોડીને જિલ્લાની કચેરી ખાતે અરજી જમા કરવાની રહેશે.

મહત્વની લિંક

ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે:  અહી ક્લિક કરો
તમારી અરજી સ્ટેટસ ચેક કરવા માટે:  અહી ક્લિક કરો
ઓફિસિયલ વેબસાઇટ:  અહી ક્લિક કરો

અન્ય માહિતી

આંબેડકર આવાસ યોજનાની માહિતી અંગે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખી અમને જણાવી શકો છો. અમે તમારા પ્રશ્નનો જલદી જ જવાબ આપીશું.

લાભાર્થીઓને ઉપયોગી મહત્વની માહિતી તથા સરકારની યોજનાઓ માટે ખાસ અમારા WhatsApp ગ્રુપ અને Telegram ચેનલમાં જોડાઓ. અમારી સાથે જોડાવા માટે નીચે આપેલ બટન પર ક્લિક કરો.

FAQs (વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો)

આંબેડકર આવાસ યોજનાનો લાભ કયા વિભાગ દ્વારા મળે છે ?

આ યોજનાનો લાભ નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવે છે.

આંબેડકર આવાસ યોજનાનો લાભ કોણે મળે ?

ગુજરાતના અનુસૂચિત જાતિ જ્ઞાતિના ઘરવિહોણા અથવા રહેવાલાયક મકાન ન હોય એમને આંબેડકર આવાસ યોજનાનો લાભ મળે.

આંબેડકર આવાસ યોજનામાં કેટલો લાભ મળે ?

આ આવાસ યોજનામાં લાભાર્થીને કુલ ત્રણ હપ્તામાં 1,20,000/- નો લાભ મળે. આ ઉપરાંત લાભાર્થીને મનરેગા યોજના હેઠળ 17,910/- ની સહાય તથા સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના હેઠળ 12,000/- નો પણ લાભ મળે છે.

આંબેડકર આવાસ યોજનાની અરજી કેવી રીતે કરવી ?

આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે e samaj kalyan portal પરથી ઓનલાઈન કરવાની હોય છે.

Leave a Comment